Home Preuzimanja - Sve za školu, raspored sati, kalendar DOH obrazac u Excelu za 2015. godinu – Prijava poreza na dohodak

DOH obrazac u Excelu za 2015. godinu – Prijava poreza na dohodak

DOh obrazac u Excelu za 2015. godinu – Prijava poreza na dohodak

Doba je poreznih prijava. U nastavku se mogu preuzeti DOh obrazac u Excelu za 2015. godinu i stope prireza gradova i općina u 2015. godini.

DOh obrazac u Excelu za 2015 Prijava poreza na dohodak
DOh obrazac u Excelu za 2015 Prijava poreza na dohodak[wpdm_package id=’2039′]


Preuzmite DOH obrazac u Excelu za 2015. godinu popunite po uputama. Na zadnjoj stranici (8) možete vidjeti koliko vam država duguje poreza! 🙂

[wpdm_package id=’2046′]
Preuzmitte DOH obrazac u Excelu za 2015. godinu u PDF formatu i isprintajte! 🙂

Obrazac ZPP-DOH

Obrazac ZPP-DOH za 2015 godinu
Obrazac ZPP-DOH

Novost ove godine je poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2015. godinu. Naime, iz Porezne objašnjavaju kako se posebnim smatra postupak čijom primjenom porezni obveznici, koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak za koji se obvezno podnosi godišnja porezna prijava, uz propisana izuzeća, neće više imati obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, već će Porezna uprava temeljem prikupljenih podataka u tijeku poreznog razdoblja, izvršiti godišnji obračun i poreznim obveznicima dostaviti privremeno porezno rješenje s utvrđenim porezom za uplatu ili za povrat. Isto će učiniti i za porezne obveznike koji bi dobrovoljnim podnošenjem godišnje porezne prijave ostvarili pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Međutim, poseban postupak neće se primjenjivati u onim slučajevima u kojima Porezna uprava ne raspolaže s dovoljno podataka o ostvarenom dohotku u prethodnoj godini.

OBRAZAC ZPP-DOH 2015

Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku podnosi se na Obrascu ZPP-DOH.

Obrazac ZPP-DOH mora se podnijeti u nekoliko situacija:

-za korištenje prava na porezne olakšice (nisu upisane na Obrazac PK ili je nastala promjena ili je riječ o drugim poreznim olakšicama),

-preraspodjela osobnog odbitka,

-nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe,

-porezni obveznici koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu.

Nadalje, porezni obveznici na koje je primijenjen poseban postupak, a koji nisu podnijeli obrazac ZPP-DOH do 29. 2. 2016. za 2015. godinu te u privremenom poreznom rješenju o utvrđenom godišnjem dohotku nije iskazan porez plaćen u inozemstvu, neće izgubiti pravo da im se porez plaćen u inozemstvu uračuna u tuzemnu obvezu, već mogu podnijeti prigovor do kraja srpnja tekuće za prethodnu godinu, ako žele da im se taj porez uračuna u tuzemnu obvezu poreza na dohodak.

Do 30. lipnja na kućnu adresu stići će privremeno porezno rješenje o utvrđenom godišnjem dohotku ostvarenom u poreznom razdoblju te razlici poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, a do krajnjeg roka – 1. kolovoza, obveznik koji duguje, morat će platiti porez ili uložiti prigovor.

[wpdm_package id=’2043′]
Provjerite stope prireza gradova i općina u 2015. godini!

Na stranicama Porezne uprave možete provjeriti detalje oko ispunjavanja prijave.

Potpomognuto područje Republike Hrvatske

Potpomognuta područja 2015 – Jedinica Lokalne Samouprave (JLS)
Provjerite je li vaša jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) u 2015. godini uvrštena u popis potpomognutih područja u RH. Ako je porezna osnovica je veća!

Potpomognuto područje je područje Republike Hrvatske koje prema stupnju razvijenosti značajno zaostaje za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati. Razvojem potpomognutih područja osigurava se potpora svim područjima s društveno-gospodarskim razvojnim teškoćama za povećanje i optimalno korištenje njihova razvojnog potencijala. Glavni je cilj pridonijeti ravnomjernijem regionalnom razvoju pomažući potpomognutim područjima da ostvare brži društveno-gospodarski razvoj i tako smanje zaostajanje za ostalim područjima Republike Hrvatske. Potpomognuta područja definiraju se na razini  jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. Prema Zakonu o regionalnom razvoju (NN br. 153/09), potpomognuta područja obuhvaćaju jedinice lokalne i područne samouprave koje prema indeksu razvijenosti zaostaju više od 25% za nacionalnim prosjekom.

Povrat i izračun poreza na dohodak, DOh obrazac u Excelu za 2015. godinu
Povrat i prijava poreza na dohodak, DOh obrazac u Excelu za 2015. godinu

DOh obrazac u Excelu za 2015. godinu – Prijava poreza na dohodak

Za prijavu godišnje porezne prijave trebat će vam i DOH obrazac u excelu za 2015. godinu koji možete skinuti klikom na link.

Prva stranica – Na prvoj stranici DOh obrazac u Excelu za 2015. godinu upisujete svoje opće podatke poput imena i prezimena, adrese prebivališta

obrazac DOH za 2015. godinu stranica 2, prijava poreza na dohodak za 2014. godinu
Obrazac DOH za 2015., stranica 2, prijava poreza na dohodak

ili boravišta, OIB-a, podaci o umirovljenju te invalidnosti, kao i podatak o broju računa otvoren kod banke i naziv te banke gdje će vam se isplatiti povrat poreza. Također, upisujete podatke o uzdržavanim članovima obitelji te iznos uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu kao i iznos danih darovanja u tuzemstvu.

Druga stranica – Na drugoj stranici se upisuje dohodak od nesamostalnog rada i to se upisuju plaće i mirovine. Tražene podatke unesite iz vašeg IP obrasca. Koristite ukupan izračun na dnu obrasca.

Treća stranica – Treću stranu popunjavaju porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti koje se oporezuju kao samostalna djelatnost. Dohodak im se utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija, a prema priloženom izvatku (pregledu) iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim primicima i ukupnim izdacima.

Četvrta stranica – Na četvrtoj stranici DOh obrazac u Excelu popunjavate dohodak od imovine, kapitala i osiguranja.

Peta stranica – Petu stranicu prijave poreza na dohodak popunjavaju porezni obveznici koji su ostvarili od autorskih prava, primanja kao članovi skupština i nadzornih odbora, i raznorazni drugi dohotci.

Šesta stranica – Na šestoj stranici upisujete podatke o olakšicama, oslobođenjima i poticajima te popis dokumenata koje prilažete uz prijavu.

Sedma i osma stranica – Na sedmoj i osmoj stranici godišnje porezne prijave svaki porezni obveznik može izračunati

DOh obrazac u Excelu za 2015. godinu stranica 2, prijava poreza na dohodak za 2014. godinu
DOh obrazac u Excelu stranica 2, prijava poreza na dohodak

svoju godišnju obvezu poreza i eventualne razlike. Sedmu i osmu stranicu niste dužni ispuniti.

Detaljnije 7. stranica:

Redni broj: 9.1. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA POREZNOG OBVEZNIKA I UZDRŽAVANE ČLANOVE DOH obrazac u excelu

UKUPNI FAKTOR – IZVAN PPDS I DRUGIH PODRUČJA (stupac 2.)
Upisuje se podatke po mjesecima o ukupnom faktoru osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove izvan područja posebne državne skrbi i brdsko planinskih područja.
UKUPNI FAKTOR – NA PPDS I DRUGIM PODRUČJIMA (stupac 3.,4. i 5.)
P1 (stupac 3.)
Upisuje se podatke po mjesecima o ukupnom faktoru osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove koji imaju prebivalište i borave na području prve skupine područja posebne državne skrbi.
P2 (stupac 4.)
Upisuje se podatke po mjesecima o ukupnom faktoru osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove koji imaju prebivalište i borave na području druge skupine područja posebne državne skrbi.
IZNOS OSOBNOG ODBITKA IZVAN PPDS I DRUGIH PODRUČJA (stupac 5.)
Upisuje se podatke po mjesecima o iznosu umnoška faktora osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove izvan PPDS i drugih područja i osnovnog osobnog odbitka u iznosu 2.200,00 kn. (stupac 2 x 2.200,00kn).
IZNOS OSOBNOG ODBITKA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I DRUGIM PODRUČJIMA (stupac 6. i 7.)
P 1 (stupac 6.)
Upisuje se podatke po mjesecima o iznosu umnoška faktora osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove na području prve skupine područja posebne državni skrbi i osnovnog osobnog odbitka od 3.840,00 kn (stupac 3 x 3.200,00).
P2 (stupac 7.)
Upisuje podatke po mjesecima o iznosu umnoška faktora osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove na području druge skupine područja posebne državni skrbi i osnovnog osobnog odbitka od 3.200,00 kn (stupac 4 x 2.700,00).
OSOBNI ODBITAK UMIROVLJENIKA (stupac 8.)
Osobni odbitak za umirovljenika priznaje se u visini mirovine, i to najmanje 2.200,00 kn do najviše 3.400,00 kn.
IZNOS MJESEČNOG OSOBNOG ODBITKA (stupac 9.)
Upisuje podatke po mjesecima o iznosu ukupnog mjesečnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove. Iznos se dobije kao zbroj mjesečnog osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove izvan PPDS i drugih područja i mjesečnog osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove na PPDS i drugim područjima i mjesečnog osobnog odbitka umirovljenika

prijava poreza na dohodak prezmite obrazac DOH za 2015. godinu
Prijava poreza na dohodak za 2014. godinu, prezmite besplatni doh obrazac

Sve to računa sam DOh obrazac u Excelu za 2015. godinu u EXCELU (BESPLATNI). Samo unesete koeficijente po mjesecima!