Obrazac ZPP DOH – Prijava poreza na dohodak za 2015. godinu

Obrazac ZPP DOH - Prijava poreza na dohodak za 2015. godinu

Version 1.0.0
Download 638
Total Views 3975
Stock
File Size 38.67 KB
File Type xlsx
Create Date 5. veljače 2016.
Last Updated 5. veljače 2016.
Obrazac ZPP DOH 2015. excel

Obrazac ZPP DOH - Priznavanje prava na porezne olakšice

Temeljem odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, Porezna uprava je obvezna na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže i primjenjujući poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrditi poreznim obveznicima godišnji dohodak ostvaren u poreznom razdoblju te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, o čemu izdaje privremeno porezno rješenje. (Obrazac ZPP DOH) Iznimno, Porezna uprava ne dostavlja poreznim obveznicima privremeno porezno rješenje ako u provedbi posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrdi da bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak.

Obrazac ZPP DOH za 2015 godinu
Obrazac ZPP DOH

Porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu poreznog obveznika zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku na Obrazac ZPP DOH ako žele iskoristiti prava propisana Zakonom o porezu na dohodak, te istom priložiti vjerodostojne isprave, u kojem slučaju će se na te porezne obveznike primijeniti poseban postupak uzimajući u obzir podatke navedene u zahtjevu. OBRAZAC DOH 2015.

Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku – Obrazac ZPP DOH mogu podnijeti slijedeći porezni obveznici koji:

  • na poreznoj kartici nemaju upisane podatke o uzdržavanim članovima uže obitelji i/ili djeci, stupnju i vrsti utvrđene invalidnosti, s vjerodostojnim ispravama kao što su izvatci i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu, rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog druga, potvrda nadležnog tijela za zapošljavanje, rješenje o utvrđenom invaliditetu, potvrda o školovanju na školama i fakultetima i dr. Ako bračni ili izvanbračni drug, odnosno životni ili neformalni životni partner, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji rezidenta imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu, tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih tijela u inozemstvu;
  • na poreznoj kartici nemaju upisane podatke o prebivalištu na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja i području Grada Vukovara, s potvrdama o prebivalištu ili uobičajenom boravištu te s vjerodostojnim ispravama kojima se dokazuje boravak na tim područjima;
  • žele uvećati osobni odbitak za plaćene doprinosime za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu, s preslikama naloga o uplati doprinosa;
  • žele uvećati osobni odbitak za dana darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak, s preslikama naloga o doznaci u novcu i ugovora ili potvrda o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama;
  • žele preraspodjeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, s izjavom o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka, te o imenima i prezimenima i matičnom broju građana osoba za koje su osobni odbitak podijelile i s kojima su osobni odbitak podijelile;
  • su nasljednici te podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe, s rješenjem o nasljeđivanju;
  • su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu, s potvrdom inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu.

DOh obrazac u Excelu za 2015 Prijava poreza na dohodak
DOh obrazac u Excelu za 2015 Prijava poreza na dohodak

Na porezne obveznike koji u navedenom roku podnesu zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku na Obrazac ZPP DOH, Porezna uprava će primijeniti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohoda

Obrazac ZPP DOH - Priznavanje prava na porezne olakšice

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.