Naslovnica Zakoni i pravilnici Nacrt Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i...

Nacrt Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja
Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU I NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA, ODGAJATELJA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se razine i odgovarajuća zvanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, uvjeti i način njihova napredovanja u zvanja te uvjeti i načni njihova nagrađivanja.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Stručno-pedagoški rad je rad koji odgojno-obrazovni radnici ostvaruju u neposrednom radu s učenicima ili kolegama, u organizaciji ili provedbi natjecanja, mentorstvu učenicima, studentima i pripravnicima, održavanjem predavanja, radionica i online edukacija, radom u stručnim vijećima i strukovnim udrugama, pisanjem stručnih članaka, izradom nastavnih materijali i obrazovnih sadržaja, radom na projektima te radom na unaprjeđenje rada škole i sustava obrazovanja.

Sustav za praćenje profesionalnog razvoja je računalni sustav koji omogućava bilježenje i praćenje profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika. Sustav uz automatsko evidentiranje stručnih usavršavanja koji se u njemu objavljuju, omogućava i individualno evidentiranje e-portfolia profesionalnog razvoja.

Profesionalni razvoj je kontinuirana aktivnost koja uključuje različite procese kao što su edukacija (online ili uživo), praksa, primanje i davanje povratnih informacija pri čemu odgojno-obrazovni radnici preuzimaju odgovornosti za vlastito učenje i cjeloživotni razvoj kompetencija. Profesionalni razvoj nužan je kako bi odgojno-obrazovni radnici bili spremni za izazove koje pred njih stavlja društvo brzih i velikih promjena, a sve kako bi što učinkovitije i kreativnije mogli raditi s učenicima i kolegama.

Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je krovni dokument za razvoj učiteljske profesije u Hrvatskoj. Sadrži skupove ishoda učenja organizirane prema glavnim kompetencijama nužnima za kvalitetno obavljanje ključnih poslova i aktivnosti u svakodnevnome radu odgojno-obrazovnih radnika te za njihov profesionalni razvoj.  U kontekstu ovog Pravilnika, navedeni Okvir koristi se kao poticaj i orijentacija za osobni profesionalni razvoj te kao alat za provjeru složenih kompetencija u postupku napredovanja tijekom karijere. Dostupan je na mrežnoj stranici Nacionalnog vijeća za odgoj i  obrazovanje http://nvoo.hr/?page_id91 .

Prikupljanje bodova za napredovanje je oblik vrednovanja dijela stručno-pedagoškog rada odgojno-obrazovnog radnika kojim se pokazuje ispunjavanje uvjeta izvrsnosti. Bodovanje je određeno kriterijima podijeljenim u osam kategorija.  

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAPREDOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Članak 4.

Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) koji imaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije propisane zakonom i drugim propisima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom mogu napredovati u zvanja:  

1. mentor
2. savjetnik
3. izvrstan savjetnik

Uvjeti za napredovanje

Mentor

Članak 5.

(1) U zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • najmanje pet godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita;
 • kontinuirani profesionalni razvoj  u trajanju od najmanje 20 sati godišnje (100 sati u pet godina);
 • izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja.

(2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mentora mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti:

 • usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama,
 • najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Savjetnik

Članak 6.

(1) U zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • ◊ najmanje deset godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita;
 • ◊ kontinuirani profesionalni razvoj  u trajanju od najmanje 30 sati godišnje (150 sati u pet godina);
 • ◊ najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora;
 • ◊ izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti:

 • ◊ usvojenost minimalno šest ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama,
 • ◊ najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Izvrstan savjetnik

Članak 7.

(1) U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • ◊ najmanje petnaest godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita;
 • ◊ kontinuirani profesionalni razvoj  u trajanju od najmanje 40 sati godišnje (200 sati u pet godina);
 • ◊ najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika;
 • ◊ izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje izvrsnog savjetnika mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti:

 • ◊ usvojenosti svih ishoda učenja ili minimalno sedam, ako ih je više od sedam, iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama,
 • ◊ najmanje 80 bodova prikupljenih iz minimalno šest kategorij, među kojima su obvezne kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada

Članak 8.

Vrednovanje dijela stručno-pedagoškog rada odgojno-obrazovnog radnika za ispunjavanje uvjeta izvrsnosti boduje se prema kriterijima podijeljenim u kategorije.

Kategorije aktivnost Bodovi
ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA  
Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) 1
Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na državnoj razini (po učeniku) 2
Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini (po učeniku) 3
Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na školskoj razini (po događanju) 1
Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na županijskoj ili državnoj razini (po događanju) 2
Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu) 2
Sudjelovanje u radnim skupinama za evaluaciju za nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitnom roku i predmetu) 1
Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) 1
Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) 3
PREDAVANJA I/ILI RADIONICE  
Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) 1
Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) 2
Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) 3
Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini (po broju održanih, uživo i online; uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) 4
Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja 4
Sudjelovanje na međunarodnim radionicama izvan Republike Hrvatske (strukturirani tečajevi, promatranje rada ( job shadowing ), podučavanje u inozemnim ustanovama ( teaching assignment ); zajedničke aktivnosti učenja i podučavanja ( short-term joint staff training events )) (po broju radionica ili aktivnosti mobilnosti) 1
ONLINE EDUKACIJE  
Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih 10 sati edukacije) 1
Vođenje ili mentoriranje online edukacije na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih sljedećih 10 sati edukacije) 2
Sudjelovanje u online edukaciji na međunarodnoj razini (minimalnog trajanja 10 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih sljedećih 10 sati edukacije) 2
Vođenje ili mentoriranje online edukacije na međunarodnoj razini (minimalnog trajanja 10 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih sljedećih 10 sati edukacije) 4
RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL.  
Vođenje stručnog vijeća na školskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća godišnje 1
Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje 2
Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini) 1
Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na lokalnoj ili županijskoj razini (po godini) 1
Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem regionalnoj ili državnoj razini  (po godini) 2
Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini)   1
Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po godini)   2
Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini) 3
STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI  
Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) 1
Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) 2
Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga ili članaka (po broju) 2
Sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje, a radi procjene usklađenosti udžbenika sukladno propisima kojima je uređeno odobravanje udžbenika (po udžbeniku) 2
Prijevod udžbenika, stručne literature, računalnog obrazovnog programa i sl. 3
Autorstvo i su-autorstvo udžbenika, metodičkih priručnika, stručnih knjiga, računalnih programa, (po broju) 6
Autorstvo i su-autorstvo recenziranih i/ili odobrenih digitalnih obrazovnih sadržaja temeljem Zakona o udžbenicima (po broju) 6
Autorstvo i su-autorstvo online edukacija u minimalnom trajanju 10 sati (po broju) 5
Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama (po broju objavljenih radova) 2
Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za darovite učenike (po broju objavljenih radova) 2
Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za do 10 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) 2
Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za od 10 do 20 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) 4
Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja za cijelu školsku godinu  (obuhvat većeg dijela nekog nastavnoga predmeta; po broju objavljenih sadržaja) 6
PROJEKTI  
Priprema i pisanje projekta na državnoj razini (po projektu) 1
Priprema i pisanje projekta na međunarodnoj razini (po projektu) 2
Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu) 1
Vođenje ili koordiniranje projekta u trajanju od najmanje godinu dana na školskoj razini (po projektu) 2
Vođenje ili koordiniranje projekta u trajanju od najmanje godinu dana na državnoj razini (po projektu) 3
Vođenje ili koordiniranje jednogodišnjeg projekta na međunarodnoj razini (po projektu) 3
Vođenje ili koordiniranje višegodišnjeg projekta na međunarodnoj razini (po projektu) 5
Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj razini (po projektu) 1
Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na državnoj razini (po projektu) 2
Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na međunarodnoj razini (po projektu) 3
UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE  
Sudjelovanje u samovrednovanju ili vanjskom vrednovanju škole (po godini) 1
Rad u školskom timu za kvalitetu (po godini) 1
Vođenje školskog tima za kvalitetu (po godini) 2
Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji) 1
Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja u školi (po događanju) 1
Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini (po događanju) 2
Aktivno sudjelovanje u izvođenju programa za vanjske sudionike u regionalnom centru kompetentnosti (po godini) 1
Vođenje regionalnog centra kompetentnosti (po godini) 3
RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA  
Rad u povjerenstvima, radnim skupinama ili mentorskim timovima za koja su imenovani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ili za rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita (po godini) 1
Sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini (po broju) 1
Sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini (po broju) 2
Sudjelovanje u eksperimentalnom programu u skladu sa ZOO (po šk. godini) 4
Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini, uz objavu rada  (po broju) 2
Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj ili državnoj razini, uz objavu rada  (po broju) 3
Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na međunarodnoj razini, uz objavu rada  (po broju) 4
Sudjelovanje u radnim skupinama, povjerenstvima i sl. za izradu strateških, zakonodavnih, kurikulumskih i sl. dokumenata na državnoj razini (po skupni i po godini) 3

Postupak napredovanja u zvanje

Povjerenstvo za napredovanje

Članak 9.

(1) Na temelju javnog poziva ministar nadležan za obrazovanje imenuje predsjednika i osam članova Povjerenstva za napredovanje na rok od tri godine.

(2) Član Povjerenstva za napredovanje mora biti iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja ili osoba izabrana u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje.

(3) Članovi Povjerenstva iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja moraju biti izabrani najmanje u zvanje savjetnika.

(4) Član Povjerenstva iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelj koji za vrijeme trajanja mandata prestane ispunjavati uvjet iz stavka 3. ovoga članka razriješit će se prije isteka vremena na koje je imenovan.  

(5) U slučaju razrješenja iz stavka 4. ovoga članka ministar nadležan za obrazovanje imenovati će novog predsjednika ili člana na vrijeme do isteka mandata razriješenog predsjednika ili člana.

Pokretanje postupka za napredovanje

Članak 10.

(1) Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika koji ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik podnosi ministarstvu nadležnom za obrazovanje od 1. rujna do 1. ožujka za tekuću školsku godinu.

(3) Obrazac zahtjeva za napredovanje sastavni je dio ovog Pravilnika, a dostupan je i u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.  

Članak 11.

(1) Nakon zaprimanja zahtjeva, ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje je li zahtjev  potpun odnosno je li sva potrebna dokumentacija za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohranjena u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matici), Registru zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja.

(2) U slučaju nepotpunog zahtjeva, ministarstvo će zatražiti od odgojno-obrazovnog radnika da zahtjev dopuni u roku od 8 dana od dana zaprimanja dopisa kojim se traži dopuna dokumentacije na način da dokumentaciju koja nije sadržana u registrima iz stavka 1. ovoga članka dostavi u elektroničkom ili papirnatom obliku.  

(3) Ako odgojno-obrazovni radnika u roku iz stavka 2. ovoga članka ne dopuni zahtjev, isti će se odbaciti.

Članak 12.

(1) Nakon zaprimanja urednog zahtjeva, ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje ispunjenost općih uvjeta za napredovanje u zvanje.

(2) Ako se utvrdi da opći uvjeti za napredovanje u zvanje nisu ispunjeni, ministar nadležan za obrazovanje donijeti će odluku o odbijanju zahtjeva.

(3) U slučaju ispunjenja općih uvjeta za napredovanje, ministarstvo nadležno za obrazovanja dostavlja zahtjev i dokumentaciju Povjerenstvu za napredovanje.    

Članak 13.

(1) Predsjednik Povjerenstva za napredovanje u roku od 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva za napredovanje u zvanje i dokumentacije iz članka 12. ovoga Pravilnika imenuje tročlano stručno povjerenstvo za odgojno-obrazovnog radnika čiji je zahtjev zaprimljen.

(2) Dva člana stručnog povjerenstva imenuje predsjednik Povjerenstva za napredovanje s Popisa koji se formira na temelju otvorenog javnog poziva koji je objavljen na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje, a na koji mogu biti uvršteni odgojno-obrazovni radnici koji su stekli najmanje jedanaest godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, ravnatelja, odgajatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama. Članovi povjerenstva iz reda odgojno-obrazovnih radnika moraju biti izabrani najmanje u zvanje savjetnika.

(3) Jednoga člana stručnog povjerenstva, koji je stručan za područje odnosno predmet za koji se napredovanje ostvaruje predsjednik Povjerenstva za napredovanje imenuje na prijedlog agencije nadležne za obrazovanje.

(4) Članovi stručnog povjerenstva ne mogu biti radnici školske ustanove u kojoj je zaposlen odgojno-obrazovni radnik niti osobe koje su s odgojno-obrazovnim radnikom u bračnoj ili izvanbračnoj vezi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik ili srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada je potrebno razmotriti napredovanja odgojno-obrazovnog radnika iz dva ili više nastavnih predmeta, stručno povjerenstvo može imati pet članova.

Članak 14.

(1) Stručno povjerenstvo iz članka 13. ovoga Pravilnika razmatra zaprimljeni zahtjev i dokumentaciju te vrši uvid u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika radi utvrđivanja ispunjenosti uvjeta izvrsnosti, uzimajući u obzir sva postignuća odgojno-obrazovnog radnika neovisno o tome u kojem području odnosno predmetu su ista ostvarena.

(2) Uvid u stručno-pedagoški rada obuhvaća:

– praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada;

– razgovor s odgojno-obrazovnim radnikom;

– utvrđivanje potrebnih bodova sukladno kriterijima propisanim člankom 8. ovoga Pravilnika na temelju podataka iz Sustava za praćenje profesionalnog razvoja;

– utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama  

Članak 15.

(1) Na temelju dokumentacije i obavljenog uvida u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika, stručno povjerenstvo u roku od 30 dana od dana imenovanja donosi stručno mišljenje koje dostavlja Povjerenstvu za napredovanje i odgojno-obrazovnom radniku.

(2) Odgojno-obrazovni radnik dužan je očitovati se na stručno mišljenje iz stavka 1. ovoga članka te ga u roku od osam dana od dana zaprimanja dostaviti Povjerenstvu za napredovanje. 

Donošenje odluke o napredovanju

Članak 16.

(1) Povjerenstvo za napredovanje u roku od 10 dana od isteka roka za očitovanja iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika donosi mišljenje o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika koje dostavlja ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

(2) Ministar nadležan za obrazovanje u roku od 30 dana od dana zaprimanja mišljenja iz stavka 1. ovoga članka donosi odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje odnosno odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje.

(3) Podaci o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje upisuju se u Zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matica).  

(4) Odgojno-obrazovni radnik prava i obveze koje proizlaze iz napredovanja u zvanje stječe od dana donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka.

Trajanje zvanja

Članak 17.

(1) Odgojno-obrazovni radnici biraju se u zvanje mentora, savjetnika odnosno izvrsnog savjetnika na rok od pet godina, a navedena zvanja nisu vezana uz radno mjesto odgojno-obrazovnog radnika.  

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju opravdane duže odsutnosti s rada rok na koji je odgojno-obrazovni radnik izabran u zvanje može se produžiti ovisno o trajanju opravdane odsutnosti.

(3) Odgojno-obrazovni radnik dužan je u roku od 10 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 2. ovoga članka, a u tijeku trajanja napredovanja u zvanje, podnijeti zahtjev ministarstvu o produženju roka iz stavka 1. ovoga članka. Uza zahtjev odgojno-obrazovni radnik dužan je priložiti dokumentaciju na temelju koje će se utvrditi opravdana odsutnost s rada.

(4) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 18.

(1) Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno.

(2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno.  

Obnavljanje napredovanja u zvanje

Članak 19.

(1) Odgojno-obrazovni radnik izabran u zvanje, može podnijeti zahtjev za obnavljanje napredovanja u izabrano zvanje, zahtjev za obnavljanje napredovanja za niže zvanje, odnosno zahtjev za napredovanje u više zvanje najkasnije 120 dana prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

Obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje

Članak 20.

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje sukladno odredbama ovoga Pravilnika stječe pravo i obvezu na rad dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Članak 21.

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje mentora dužan je za vrijeme trajanja zvanja:

 • najmanje 6 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online).
 • sudjelovati na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja,
 • sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje,
 • objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaja ili stručni članak,
 • prihvatiti mentorstvo pripravnicima i studentima ukoliko isto od njega bude zatraženo.

Članak 22.

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja:

 • najmanje 8 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online).
 • sudjelovati na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja,
 • sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje,
 • objaviti najmanje dva javno i besplatno dostupna digitalna obrazovna sadržaja ili stručna članka,
 • prihvatiti mentorstvo pripravnicima i studentima ukoliko isto od njega bude zatraženo.

Članak 23.

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje izvrsnog savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja:

 • najmanje 10 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online).
 • sudjelovati na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja,
 • sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje,
 • objaviti najmanje tri javno i besplatno dostupna digitalna obrazovna sadržaja ili stručna članka,
 • prihvatiti mentorstvo pripravnicima i studentima ukoliko isto od njega bude zatraženo.

III. NAGRAĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Povjerenstvo za nagrađivanje

Članak 24.

(1) Na temelju javnog poziva ministar nadležan za obrazovanje imenuje predsjednika i četrnaest članova Povjerenstva za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika.

(2) Predsjednik i članovi Povjerenstva za nagrađivanje imenuju se na rok od tri godine.

(3) Član Povjerenstva za nagrađivanje mora biti iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgojitelja i ravnatelja ili osoba izabrana u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje.  

Poziv za nagrađivanje

Članak 25 .

(1) Ministarstvo nadležno za obrazovanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika, ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu.

(2) Na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka može se javiti ili biti predložen, svaki odgojno-obrazovni radnik koji je u školskoj godini za koju se prijavljuje:

– ostvario najmanje 15 bodova iz minimalno četiri kategorije sukladno kriterijima vrednovanja iz članka 8. ovoga Pravilnika;

– imao istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja i odgojno-obrazovnog rada u školi;

– javno objavio besplatni, otvoreni digitalni obrazovni sadržaj ili znanstveni ili stručni članak kojim se potiče primjena novih metoda rada;

– radio na unapređenju rada škole i odgojno-obrazovnog sustava.

(3) Prijave se dostavljaju Povjerenstvu za nagrađivanje do 30. lipnja školske godine u kojoj je javni poziv objavljen.

Članak 26.

(1) Povjerenstvo za nagrađivanje utvrđuje ispunjenost uvjeta iz članka 25. ovoga Pravilnika te prijedlog za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika dostavlja ministru nadležnom za obrazovanje, koji donosi odluku o nagrađivanju.

(2) Svečana dodjela nagrada održava se na svjetski Dan učitelja odnosno drugi radni dan ako Dan učitelja u godini za koju se dodjeljuju nagrade pada u neradni dan.

Nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika koji sudjeluju u eksperimentalnim programima  

Članka 27.

(1) Odgojno-obrazovni radnici koji sudjeluju u eksperimentalnim programima koje provodi ministarstvo nadležno za obrazovanje imaju pravo na mjesečnu nagradu u postotku od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće ovisno o broju sati sudjelovanja u eksperimentalnom programu i to na sljedeći način:

– ukoliko odgojno-obrazovni radnik izvodi neposredni rad s učenicima, postotak od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće koji određuje mjesečnu nagradu izračunava se množenjem mjesečnog broja sati neposrednog rada u eksperimentalnom programu s 0,16.

Primjerice, za 40 sati mjesečnog neposrednog rada s učenicima u eksperimentalnom programu postotak je 40 * 0,16 =,4 %. Dakle, odgojno-obrazovni radnik ima pravo na mjesečnu nagradu 6,4 % od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće.

– ukoliko odgojno-obrazovni radnik ne izvodi neposredni rad s učenicima nego u eksperimentalnom programu pruža podršku učenicima ili odgojno-obrazovnim radnicima, postotak od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće koji određuje mjesečnu nagradu izračunava se množenjem mjesečnog broja sati pružanja podrške u eksperimentalnom programu s 0,12.

Primjerice, za 40 sati mjesečnog pružanje podrške učenicima ili odgojno-obrazovnim radnicima u eksperimentalnom programu postotak je 40 * 0,12 =,8 %. Dakle, odgojno-obrazovni radnik ima pravo na mjesečnu nagradu 4,8 % od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće.

– 15 % od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće za vođenje škole koja sudjeluje u eksperimentalnom programu.

(2) Školska ustanova dužna je ministarstvu nadležnom za obrazovanje podnijeti zahtjev za ostvarenje nagrade za sudjelovanje u eksperimentalnom programu za sve odgojno-obrazovne radnike koji u njoj rade, a koji ispunjavaju uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka.

(3) Odluku o nagrađivanju odgojno-obrazovnih radnika donosi ministar nadležan za obrazovanje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje mentora, odnosno zvanje savjetnika prema ranije važećim propisima zadržavaju stečeno zvanje do isteka roka na koji su izabrani.

(2) Postupci napredovanja odgojno-obrazovnih radnika započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se na način propisan Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine, broj: 89/95, 148/99 i 20/05).

(3) Odgojno-obrazovni radnik koji je započeo postupak napredovanja prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika može odlučiti prekinuti postupak propisan Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine, broj: 89/95, 148/99 i 20/05) i predati zahtjev za napredovanje prema ovom Pravilniku.

(4) Odgojno-obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora, odnosno zvanje savjetnika dužni su do isteka roka na koji su izabrani u zvanje, izvršavati obveze propisane člankom 21. odnosno člankom 22. ovoga Pravilnika.

(4) Odgojno-obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje četiri puta za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno.

Članak 29.

Iznimno od članka 9. stavka 3. i članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako iz redova ravnatelja nije moguće odabrati dovoljan broj osoba koje imaju najmanje zvanje savjetnika, odabrat će se osobe koje imaju najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja školskih ustanova te tijekom posljednjih pet godina imaju ostvarenih najmanje 20 bodova sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.  

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine, broj: 89/95, 148/99 i 20/05).  

Članak 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”.    

KLASA:

URBROJ:

U Zagrebu,

M I N I S T R I C A 

prof. dr. sc. Blaženka Divjak

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA NAPREDOVANJE

Ime i prezime:    
OIB:    
Naziv i adresa školske ustanove:    
[email protected] elektronički identitet:    
Naziv zvanja za koje se pokreće postupak:    
Naziv već stečenog zvanja (ukoliko postoji):    
Datum isteka prethodno stečenog zvanja:    
Ukupan broj bodova prema Kriterijima vrednovanja stručno-pedagoškog rada (osobna procjena):