Nacrt prijedloga Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Na stranici savjetovanja.gov.hr/ otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera! Kao što smo pisali ovim se pravilnikom želi ujednačiti donošenje pedagoških mjera na razini cijele države.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je e-Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Cilj i svrha e-Savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Ministarstvo je tijekom travnja 2015. godine pristupilo izradi Nacrta prijedloga Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. O tome je otvoreno e-Savjetovanje koje će trajati od 24. lipnja 2015. do 27. srpnja 2015. godine.

Zainteresirana javnost može se uključiti u e-Savjetovanje na poveznici.

A ovdje možete pročitati i PRUZETI nacrt Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

NACRT

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za izricanje pedagoških mjera učenicima osnovnih i srednjih škola.

(2) Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja (u daljnjem tekstu: povrede ponašanja).

(3) Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u:

 1. a) osnovnoj školi su: opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu,
 2. b) srednjoj školi su: opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.

(4) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju biti takvi da potaknu učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole.

(2) Na početku svake školske godine razrednik je obvezan na satu razredne zajednice izvijestiti učenike, a na roditeljskome sastanku i roditelje/zakonske zastupnike učenika (u daljnjem tekstu: roditelje) o odredbama ovoga pravilnika.

Članak 3.

(1) Povrede ponašanja na temelju kojih se izriču pedagoške mjere iz članka 1. stavka 3. ovoga pravilnika podijeljene su s obzirom na težinu na četiri razine: lakše, teže, teške i osobito teške .

(2) Lakšim povredama ponašanja iz stavka 1. ovoga članka smatra se:

 1. a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada u školi ili izvan nje (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke i zadržavanje u blizini učionica u kojima se izvodi odgojno-obrazovni rad, pričanje nakon usmene opomene učitelja, dovikivanje ili šetanje tijekom odgojno-obrazovnoga rada);
 2. b) onečišćenje školskog prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke);
 3. c) oštećivanje imovine u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj);
 4. d) nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojno-obrazovnoga rada;
 5. e) pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;
 6. f) poticanje drugih učenika na povredu dužnosti i neispunjavanje obveza;
 7. g) uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno ponavljanje aktivnosti koja u druge osobe izaziva nelagodu i nakon što je osoba na to upozorena;
 8. h) naguravanje, gađanje stvarima;
 9. i) klađenje ili kockanje u prostorima gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

(3) Težim povredama ponašanja iz stavka 1. ovoga članka smatra se:

 1. a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada u školi ili izvan škole na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje;
 2. b) korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja,
 3. c) povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem ili vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugom učeniku ili radniku škole;
 4. d) unošenje ili konzumiranje psiho-aktivnih sredstava u prostor u kojem se održava odgojno-obrazovni rad (droge, cigareta, alkohola i sličnih sredstava);
 5. e) dovođenje neovlaštenih osoba koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad;
 6. f) uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad;
 7. g) prikrivanje nasilnih oblika ponašanja;
 8. h) udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe;
 9. i) korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije.

(4) Teškim povredama ponašanja iz stavka 1. ovoga članka smatra se:

 1. a) izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod nasilnog ponašanja, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja);
 2. b) krivotvorenje ispričnica ili ispravljenih pisanih radova učenika;
 3. c) neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene;
 4. d) poticanje grupnoga govora mržnje;
 5. e) krađa odnosno prisvajanje tuđe stvari ili uništavanje službene dokumentacije škole ili prisila (npr. iznuđivanje novca od drugog učenika);
 6. f) unošenje oružja i opasnih predmeta u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad.

(5) Osobito teškim povredama  ponašanja iz stavka 1. ovoga članka smatra se:

 1. a) krivotvorenje pisane i elektroničke službene dokumentacije škole;
 2. b) objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe;
 3. c) teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari;
 4. d) ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad;
 5. e) nasilno ponašanje (svako namjerno i ponavljano ponašanje kojemu je cilj emocionalna ili fizička povreda druge osobe).

Članak 4.

(1) Pedagoška mjera može se izreći i zbog neopravdanog izostanaka s nastave.

(2) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije opravdao roditelj osobno ili za koju nije dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, odnosno ona koju nije potpisao roditelj i koja nije predana razredniku u roku od pet nastavnih dana od povratka učenika u školu.

Članak 5.

(1) U postupku izricanja pedagoških mjera učitelji/nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) dužni su voditi računa o dobi i psihofizičkom stanju te okolnostima koje utječu na razvoj učenika, kao i o uzrocima, značenju i učestalosti pojavljivanja nedopuštenih ponašanja.

(2) Prije izricanja mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te pisano izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere i odabiru odgovarajuće, a roditelj mora biti informiran o problemu, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke te o prijedlogu pedagoške mjere.

(3) Mjera se može izreći i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanoga razloga i drugi put ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe.

(4) Mjera se može izreći i bez informiranja roditelja ako se roditelj ne odazove službenome pisanom pozivu na razgovor.

Članak 6.

(1) Svako izricanje pedagoške mjere temelji se na pisanim službenim bilješkama odgojno-obrazovnih radnika škole, a ako je potrebno i na mišljenjima drugih nadležnih institucija.

(2) Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni su međusobno se konzultirati, kontaktirati roditelja učenika, a ako je potrebno mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom ili nadležnim centrom za socijalnu skrb radi upoznavanja osobina i mogućnosti učenika te uklanjanja uzroka koji sprečavaju ili otežavaju njihov pravilan razvoj kako bi se ublažili rizični i pojačali zaštitni čimbenici u razvoju učenika.

(3) Obrazloženje izricanja pedagoške mjere mora biti jasno opisano tako da se točno može utvrditi mjesto, vrijeme i način na koji je došlo do povrede ponašanja i mora sadržati podatke o prethodno poduzetim preventivnim mjerama.

(4) Pedagoška mjera strogog ukora i preseljenja u drugu školu za učenika osnovne škole, odnosno opomena pred isključenje i isključenje iz škole za učenika srednje škole, ne može se izreći bez prethodne obavijesti uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za obrazovanje i nadležnoj ustanovi socijalne skrbi, koji su dužni izvijestiti školu o poduzetim mjerama.

Članak 7.

(1) Pedagoška mjera opomene izriče se zbog ponovljenih lakših povreda iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao od 1 do 1,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(2) Pedagoška mjera ukora izriče se zbog težih povreda iz članka 3. stavka 3. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 1,5 do 2% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(3) Pedagoška mjera strogog ukora za učenika osnovne škole, odnosno opomena pred isključenje za učenika srednje škole, izriče se zbog teških povreda iz članka 3. stavka 4. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 2 do 2,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(4) Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu za učenika osnovne škole, odnosno isključenje iz škole za učenika srednje škole, izriče se zbog osobito teških povreda iz članka 3. stavka 5. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više 2,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

Članak 8.

(1) Učeniku kojemu je već izrečena pedagoška mjera opomene ili ukora može se izreći ista pedagoška mjera u slučaju da se izriče na temelju drugih povreda ponašanja iz članka 3. stavka 2. ili 3. ovoga pravilnika.

(2) Učeniku kojemu je već izrečena jedna od pedagoških mjera iz članka 7. stavka 1., 2. ili 3. može se izreći teža mjera u slučaju ponavljanja povrede ponašanja za koju mu je već izrečena pedagoška mjera.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Published by
www.ucenici.com

Recent Posts

Datum isplate i kalkulator plaće za prosinac 2019. s povećanim koeficijentom!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za mjesec…

3 tjedna ago

NOVI kalkulator plaće s projekcijama povećanja u 2020. i 2021. godini

Vlada i sindikati dogovorili su 3% povećanja koeficijenta 1. prosinca ove godine, te još 1% od 1. lipnja 2020. Dodatnih…

2 mjeseca ago

Vremenik natjecanja i smotri u školskoj godini 2019./2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavljuje vremenik za provedbu natjecanja i smotri učenika/ca osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj…

2 mjeseca ago

Datum isplate plaće za studeni 2019. godine! Isplata dara za dijete i božićnice u prosincu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za mjesec…

2 mjeseca ago

NESLUZBENO: Koeficijent 6.11% u tri rate za nastavno, a dodatci za nenastavno osoblje

Sindikati i Vlada danas od 14.30 sati nastavljaju pregovore u devetom tjednu štrajka i 16. danu u kojem nema nastave. …

2 mjeseca ago

Plenković pozvao sindikate na sastanak u Vladu

Nakon što su danas objavili rezultate izjašnjavanja o ponudi Vlade, koja je velikom većinom odbijena, sindikati su pozvani na nastavak…

2 mjeseca ago