Naslovnica Preuzimanja - Sve za školu, raspored sati, kalendar Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža

Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža

Učitelj je dužan do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini.

Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža u osnovnoj školi

1. varijanta školskog kalendara za 2019./2020. godinu
1. varijanta školskog kalendara za 2019./2020. godinu

Članak 38. kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

(1) Učitelj koji ima više od 30 godina radnog staža ima pravo na umanjene sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno uz uvjet da je redovitom i/ili izbornom nastavom zadužen s minimalnim brojem sati za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.

(2) Učitelja iz stavka 1. ovoga članka poslodavac ne može zadužiti prekovremenim radom, osim u slučaju prijeke potrebe, kada u jednom danu nije moguće ni na koji način zadužiti drugog učitelja za organizaciju zamjene.

(3) Učitelju razredne nastave koji koristi pravo iz stavka 1. ovoga članka, a kojem se smanjuje tjedno zaduženje satima redovite nastave, nastavu odgojnih područja (Glazbena kultura, Likovna kultura i Tjelesna i zdravstvena kultura, ako je to u skladu s nastavnim planom) izvodi učitelj predmetne nastave.

(4) Ako nastavu Glazbene kulture u IV. razredu izvodi učitelj predmetne nastave, učitelj razredne nastave koji ima pravo iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na još jedan sat tjednog umanjenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

(5) Umjesto učitelja koji koristi pravo iz stavka 1. ovoga članka dodatni rad, dopunsku nastavu ili izvannastavne aktivnosti izvodi drugi učitelj sukladno tjednom i godišnjem zaduženju.

(6) Učitelj koji puno radno vrijeme ostvaruje radom u više Škola, pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje samo u jednoj Školi.

(7) Ako učitelj ne koristi pravo na umanjenje iz stavka 1. ovoga članka, isti ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

(8) Učitelj iz stavka 1. ovoga članka dužan je do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, učitelj iz stavka 1. ovoga članka koji ispuni propisane uvjete radnoga staža tijekom školske godine, za tu školsku godinu ne može ostvariti pravo iz stavka 1. ovoga članka, već za tu školsku godinu ostvaruje pravo iz stavka 7. ovoga članka.

U KALKULATORU PROVJERITE KOLIKO JE POVEĆANJE PLAĆE!

Pisani zahtjev za umanjenje satnice za umanjenje radne obveze nastavnika u srednjim školama

Članak 24. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike
Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike

(1) Ugovorne strane utvrđuju da se ukupne tjedne obveze utvrđene Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskim ustanovama, na zahtjev nastavnika s 30 i više godina rada, umanjuju za 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

(2) Nastavnika iz stavka 1. ovoga članka poslodavac ne može zadužiti prekovremenim radom.

Iznimno, u uvjetima opravdane odsutnosti nastavnika (radi bolovanja, službenog putovanja ili druge opravdane odsutnosti), sa svrhom osiguranja redovite nastave ravnatelj srednjoškolske ustanove može zadužiti satima zamjene u prekovremenom radu i nastavnika kojemu je umanjena norma sukladno stavku 1. ovoga članka do popunjavanja radnog mjesta, uz pisanu izjavu o pristanku na takav rad nastavnika kojemu je umanjena norma, ako nije u mogućnosti zadužiti nastavnika koji ne koristi pravo iz stavka 1. ovog članka.

(3) Nastavnik koji puno radno vrijeme ostvaruje radom u više škola, pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje samo u jednoj školi.

Hoće li javni službenici dobiti regres u 2019. godini?
Hoće li javni službenici dobiti regres u 2019. godini?

(4) Ako nastavnik ne koristi pravo na umanjenje iz stavka 1. ovoga članka, isti ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

(5) Nastavnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju škole pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, nastavnik iz stavka 1. ovoga članka koji ispuni propisane uvjete radnog staža tijekom školske godine, za tu školsku godinu ostvaruje pravo iz stavka 4. ovoga članka.