Naslovnica Zakoni i pravilnici Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja u osnovnoj školi

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja u osnovnoj školi

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Na temelju članka 104. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 34/14, 40/14 i 103/14)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (u daljnjem tekstu: Škola).
(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.
(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku:
a) Neposredni odgojno-obrazovni rad čine redovita nastava, izborna nastava, dopunska nastava i dodatni rad, izvannastavne aktivnosti i razredništvo.
b) Radne obveze su poslovi i vrijeme rada iskazano u satima rada učitelja i/ili stručnog suradnika.
c) Redovita nastava je nastava obveznih predmeta utvrđenih nastavnim planom i programom. Redovita nastava osnovica je za određivanje radnog vremena učitelja.
d) Izborna nastava je nastava u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini nastavnog programa predmeta utvrđenih nastavnim planom i programom. Izborna nastava stranog jezika, informatike i vjeronauka ili drugih izbornih predmeta za koje je nastavni plan i program donio ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministar), a koja se može provoditi u osnovnoj školi, osnovica je za određivanje radnog vremena učitelja koji je u cijelosti ili jednim dijelom za nju zadužen.
e) Produženi boravak je organizirani boravak djece u školi nakon nastave.
f) Produženi stručni postupak je jedan od dodatnih odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa za učenike s teškoćama koji se organizira u posebnim odgojno-obrazovnim grupama prije i/ili nakon redovite nastave u redovitoj ili posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.
g) Dopunska nastava je posebni odgojno-obrazovni program namijenjen učenicima koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha. Može se organizirati za sve nastavne predmete izuzevši Likovnu, Glazbenu, Tehničku i Tjelesnu i zdravstvenu kulturu te izborne predmete. Dopunska nastava je i oblik nastave namijenjen učenicima koji imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik.
h) Dodatni rad je poseban oblik nastave namijenjene darovitim učenicima koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet te je škola dužna organizirati dodatni rad u koji se učenik uključuje na temelju vlastite odluke.
i) Izvannastavne aktivnosti su aktivnosti koje se u školi izvode s učenicima u odgojno-obrazovnim skupinama radi zadovoljavanja njihovih potreba i interesa.
j) Edukacijsko-rehabilitacijski program je poseban oblik rada s učenicima s teškoćama koji se provode s ciljem podizanja razine sposobnosti i vještina učenika na onim područjima na kojima postoje ograničenja koja smanjuju učenikova postignuća u nastavi i zahtijevaju dodatne rehabilitacijske programe kao što su perceptivno-motorička stimulacija, strategije samostalnog učenja, terapijske tehnike i sl. Zasnivaju se na praćenju učenika i procijeni potreba učenika.

 1. POSLOVI UČITELJA

  Članak 2.

(1) Učitelji u školi izvode nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima, vode razredništvo, obavljaju ostale poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti i poslove iz Nastavnog plana i programa, godišnjeg plana i programa, školskog kurikuluma i drugih zakona te posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada škole.
(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju i učitelji – stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji neposredni odgojno-obrazovni rad izvode s učenicima s teškoćama u razvoju prema posebnim nastavnim planovima i programima.
Neposredni odgojno-obrazovni rad

Članak 3.

(1) Neposrednim odgojno-obrazovnim radom učitelja s učenicima smatra se svaki rad koji učitelj obavlja s učenicima, a koji je planiran nacionalnim kurikulumom, nastavnim planom i programom ili predmetnim kurikulumom, a dio je godišnjeg plana i programa, odnosno školskog kurikuluma.
(2) Neposrednim odgojno-obrazovnim radom smatraju se i ostale aktivnosti koje učitelji ostvaruju s učenicima, a određene su drugim propisima.
Razredništvo

Članak 4.

(1) Razredništvo je skup poslova učitelja – razrednika na izvedbi odgojno-obrazovnog plana i programa rada razrednog odjela.
(2) Razredništvo se ostvaruje u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima, posrednom radu roditeljima/starateljima/skrbnicima (u daljem tekstu: roditeljima), stručnim suradnicima i učiteljima razrednog vijeća i u ostalim poslovima koji proizlaze iz neposredno odgojno-obrazovnog rada.
(3) Vođenje razrednog odjela je skup poslova od četiri sata tjedno od kojih su dva sata poslovi u neposrednome odgojno-obrazovnome radu s učenicima, a dva sata ostali poslovi vođenja razrednog odjela.

Neposredni odgojno-obrazovni rad razrednika uključuje:
– sat razrednika i sat ostalih aktivnosti s učenicima
Poslovi koji proizlaze iz naravi posla razrednika su:

– održavanje informacija za roditelje,
– ostali oblici suradnje i aktivnosti s roditeljima,
– organizacija i vođenje roditeljskih sastanaka,
– redovito obavještavanje roditelja o postignućima i napredovanju učenika,
– planiranje i programiranje te provedba plana i programa rada razrednog odjela,
– upis podataka o učenicima u upisnik učenika eMatice,
– vođenje pedagoške razredne dokumentacije,
– tjedna analiza i planiranje odgojno-obrazovnog rada u razrednom odjelu Razrednog vijeća i stručnih suradnika,
– poslovi vezani za upis djece u prvi razred osnovne škole ili prvi razred srednje škole te prijelaz iz IV. u V. razred,
– izrada godišnjeg plana sata razrednika,
– priprema i vođenje sjednica Razrednog vijeća,
– briga o učeničkoj prehrani, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi učenika te o izvršavanju učeničkih obveza,
– drugi poslovi vezani uz realizaciju godišnjeg plana i programa i školskog kurikuluma.
Ostali poslovi učitelja

Članak 5.

(1) Ostali poslovi koji proizlaze iz naravi i količine neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima su:
1.1) Ostali poslovi u tjednima nastave
a) Redoviti tjedni poslovi
– pripreme za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima,
– izradba pisanih dnevnih priprema i tjednih ili mjesečnih izvedbenih programa,
– ispravci i analiza pisanih radova učenika,
– suradnja s roditeljima,
– suradnja sa stručnim suradnicima,
– dežurstva,
– briga o izvršavanju učeničkih obveza,
– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa i školskog kurikuluma.
b) Godišnji poslovi
– provođenje popravnih, razlikovnih, predmetnih i razrednih ispita,
– izrada programa i provedba školskih izleta, ekskurzija i drugih aktivnosti izvan škole,
– poslovi vezani uz početak i završetak školske godine,
– stručno osposobljavanje i usavršavanje,
– sudjelovanje na sjednicama te u radu stručnih tijela, povjerenstava i stručnih aktiva u i/ili izvan škole kao što je vođenje županijskog stručnog vijeća ili stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta pri uredu državne uprave u županiji ili Ministarstvu,
– organizacija školskih natjecanja,
– pripremanje učenika, provedba školskih natjecanja i sudjelovanje s učenicima na natjecanjima ili smotrama izvan škole,
– briga o zbirkama u kabinetima, nastavnim sredstvima i pomagalima te o uređenju učionica i radnih prostora kao poticajnog okruženja za učenje i poučavanje,
– sudjelovanje u provedbi programa profesionalnoga informiranja i usmjeravanja učenika,
– organizacija kulturne i javne djelatnosti škole utvrđene u školskom kurikulumu te sudjelovanje u istoj,
– uređivanje mrežnih stranica škole i pripremanje web-sadržaja,
– administrativni poslovi informatičke podrške vezano uz elektroničke baze podataka,
– koordiniranje provedbe međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih sadržaja i/ili modula,
– sudjelovanje i pomoć u provođenju školskih, međunarodnih i drugih projekata,
– sudjelovanje i pomoć u izradi školskog lista,
– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa i školskog kurikuluma.
1.2) Ostali poslovi tijekom školske godine
– izrada godišnjeg plana i programa za redovitu i izbornu nastavu,
– sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa škole i školskog kurikuluma,
– izrada individualnog plana stručnog usavršavanja,
– provođenje popravnih, razlikovnih, predmetnih i razrednih ispita,
– sudjelovanje na sjednicama te u radu stručnih tijela, povjerenstava i stručnih aktiva,
– stručno osposobljavanje i/ili usavršavanje,
– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa te školskog kurikuluma.
(2) Učitelji predmetne nastave, zadužuju se pojedinačnim ostalim poslovima iz podstavka 1.1. a i b. i podstavka 1.2, razmjerno ukupnoj količini ostalih poslova utvrđenih rješenjem o tjednom i godišnjem zaduženju.
Posebni poslovi

Članak 6.

(1) Učitelji mogu obavljati i posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada škole.
(2) Posebni poslovi koji proizlaze iz ustroja rada škole su:
a) poslovi satničara obuhvaćaju izradu rasporeda sati rada s razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, rasporeda uporabe učionica i drugih radnih prostora te rasporeda dežurstava učitelja.
b) poslovi voditelja smjene obuhvaćaju praćenje rada smjena, poslovi organizacije zamjena učitelja te drugi poslovi vezani uz dnevni i tjedni rad po rasporedima;
c) poslovi voditelja područne škole/odjela obuhvaćaju praćenje rada razrednih odjela, poslovi organizacije zamjena učitelja te drugi poslovi vezani uz dnevni i tjedni rad po rasporedima;
d) poslovi vođenja školskog bazena obuhvaćaju organizaciju poduke plivanja za učenike škole koja ima bazen te učenike drugih škola.
Poslovi satničara

Članak 7.

(1) U Školi koja ima manje od 8 razrednih odjela predmetne nastave, satničarske poslove obavlja ravnatelj Škole u redovitom radnom vremenu.
(2) Satničarskim poslovima može biti zadužen i učitelj predmetne nastave u Školi koja ima:

od 8 do 15 razrednih odjela predmetne nastave1 sat tjedno
od 16 do 22 razrednih odjela predmetne nastave2 sata tjedno
od 23 do 29 razrednih odjela predmetne nastave3 sata tjedno
30 i više razrednih odjela predmetne nastave4 sata tjedno.

Poslovi voditelja smjene, voditelja područne škole/odjela i voditelja bazena

Članak 8.

(1) U Školi koja ima manje od 8 razrednih odjela predmetne nastave, poslove vođenja smjena obavlja ravnatelj Škole u redovitom radnom vremenu. U matičnoj školi koja radi u dvije smjene ravnatelj u jednoj smjeni obavlja i poslove voditelja smjene u redovitom radnom vremenu.
(2) Poslovima voditelja smjene može biti zadužen učitelj predmetne nastave u matičnoj školi ako škola:

– radi u dvije smjene i ima od 8 do 15 razrednih odjela predmetne nastave1 sat tjedno
– radi u dvije smjene i ima od 16 do 22 razrednih odjela predmetne nastave2 sata tjedno
– radi u dvije smjene i ima od 23 do 29 razrednih odjela predmetne nastave3 sata tjedno
– radi u dvije smjene i ima 30 ili više razrednih odjela predmetne nastave4 sata tjedno.

(3) U školi koja u svojem sastavu ima osmorazredne područne odjele, poslove vođenja područnih odjela obavlja učitelj predmetne nastave 2 sata tjedno, a u školi koja ima četverorazredne područne odjele, učitelj razredne ili predmetne nastave 1 sat tjedno.
(4) U Školi koja u svojem sastavu ima više od tri razredna odjela za učenike s posebnim potrebama (odjele učenika s teškoćama u razvoju), voditeljske poslove vezane uz te odjele obavlja učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila ili stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila 1 sat tjedno.
(5) U Školi koja ima bazen u kojem se provodi poduka plivanja za više od 5 Škola poslove voditelja bazena obavlja učitelj tjelesne i zdravstvene kulture s 4 sati tjedno.
(6) Posebni poslovi iz članka 7. stavaka 2. ovoga Pravilnika te posebni poslovi iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka mogu se obavljati kao zamjena za dodatni rad i/ili dopunsku nastavu i/ili izvannastavne aktivnosti.
Članak 8.a

(1) Učitelji i stručni suradnici mogu obavljati i druge poslove na temelju posebnih zakona.
(2) Poslovi sindikalnoga povjerenika, sindikalnoga povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća i povjerenika zaštite na radu obavljaju se u skladu s ugovorenim u Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 63/14).

III. RADNE OBVEZE UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA

Članak 9.

(1) Obveze učitelja odnosno stručnog suradnika utvrđuju se godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu i s ovim Pravilnikom.
(2) Ukupne tjedne obveze učitelja i stručnih suradnika u školi utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu godišnjim planom i programom rada u skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planom i programom te školskim kurikulumom.
(3) Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pet dana u tjednu, u pravilu od ponedjeljka do petka, osim za rad u nepunom radnom vremenu, u kojem slučaju tjedno radno vrijeme može biti raspoređeno na manje od pet radnih dana.
(4) Svakom učitelju i stručnom suradniku ravnatelj izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju i to na:
– poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima,
– ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog odgojno-
-obrazovnog rada, izvršenja aktivnosti i poslova iz nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma te drugih zakona,
– posebnim poslovima koji proizlaze iz ustroja rada škole i odredaba Zakona.
(5) Za nepuno radno vrijeme, tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika manje su od radnih obveza na puno radno vrijeme razmjerno smanjenju radnoga vremena.
(6) O radnim obvezama svakom učitelju i stručnom suradniku ravnatelj izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

 1. RADNE OBVEZE UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

  Članak 10.

(1) Učitelji razredne nastave obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini propisanoj nastavnim planom za I., II., III. ili IV. razred, te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 5. ovoga Pravilnika u sklopu satnice do punog radnog vremena.
(2) U radnu obvezu iz stavka 1. ovoga članka ne ubrajaju se sati stranoga jezika i izborne nastave vjeronauka, a ni sati nastave glazbene kulture u IV. razredu ako ih izvode učitelji predmetne nastave.
(3) Izvođenjem redovite nastave smatra se 2 sata neposrednog-odgojno-obrazovnog rada razredništva.
(4) Učitelj razredne nastave može se osloboditi od obveze izvođenja dodatnog rada, dopunske nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti ako obavlja posebne poslove iz članka 6. ovoga Pravilnika.Učitelj razredne nastave može se osloboditi istih poslova, i to 1 sat tjedno ako obavlja poslove voditelja županijskoga stručnog vijeća i/ili 1 sat tjedno ako je član stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta pri uredu državne uprave u županiji ili Ministarstvu.
(5) U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka, dodati rad, dopunsku nastavu i izvannastavne aktivnosti izvode drugi učitelji razredne nastave ili učitelj u produženome boravku.
(6) Učitelj razredne nastave može, uz odobrenje Ministarstva biti zadužen izvođenjem dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik s dva sata tjedno ili u kraćem razdoblju, ako se program od 70 sati provodi s više od dva sata tjedno.
(7) Tjedna norma stručno-metodičke pripreme iznosi 30 minuta po satu redovite nastave izuzev dva sata razredništva koja se priznaju kao redovita nastava.

Poslovi učiteljaBroj sati u I., II., III. i IV. razreduBroj sati u IV. razredu ako nastavu
Glazbene kulture izvodi predmetni učitelji
Izvođenje redovite nastave u količini propisanoj nastavnim planom1615
Sat razrednika i druge aktivnosti s učenicima22
Dodatni rad11
Dopunska nastava11
Izvannastavne aktivnosti11
Stručno-metodičke pripreme87,5
Ostali razrednički poslovi22
Ostali poslovi910,5
UKUPNO4040

Radne obveze učitelja u produženom boravku

Članak 11.

(1) Učitelji koji imaju ugovor o radu za rad u produženom boravku ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 sati tjedno (sat po 60 minuta).
(2) Učitelji iz stavka 1. ovoga članka u sklopu neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima obavljaju poslove pomoći u učenju i provedbe organiziranog slobodnog vremena, te dodatni rad, dopunsku nastavu i izvannastavne aktivnosti u slučajevima iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika.
Radne obveze učitelja u produženom stručnom postupku

Članak 12.

(1) Učitelji koji rade prema programu produženog stručnog postupka ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama u razvoju u sklopu 25 nastavnih sati tjedno.
(2) Učitelji iz stavka 1. ovoga članka u sklopu neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima obavljaju poslove pomoći u učenju – izvode edukacijsko-rehabilitacijske programe i postupke, provođenje organiziranog slobodnog vremena, vođenje kreativnih radionica, a mogu izvoditi i izvannastavne aktivnosti.

 1. RADNE OBVEZE UČITELJA PREDMETNE NASTAVE

  Članak 13.

(1) Učitelji predmetne nastave dužni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini propisanoj ovim člankom te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 5. ovoga Pravilnika u sklopu satnice do punoga radnog vremena.
(2) Izvođenjem redovite nastave smatra se i izvođenje izborne nastave stranoga jezika, Vjeronauka i Informatike ili drugoga izbornog predmeta za kojeg je nastavni plan i program donio ministar te dva sata razrednika.
(3) Tjedna radna obveza učitelja predmetne nastave u neposrednome odgojno- obrazovnom radu s učenicima za puno radno vrijeme iznosi za:

– učitelja Hrvatskoga jezika, jezika nacionalnih manjina, Matematike i nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno22 sata
– učitelja stranoga jezika23 sata
– učitelja ostalih nastavnih predmeta24 sata.

(4) Tjedna radna obveza učitelja predmetne nastave u redovitoj nastavi za puno radno vrijeme iznosi za:

– učitelja Hrvatskoga jezika, jezika nacionalnih manjina, Matematike i nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjednood 18 do 20 sati
– učitelja stranoga jezikaod 19 do 21 sat
– učitelja ostalih nastavnih predmetaod 20 do 22 sata.

(5) Samo jedan učitelj nastavnoga predmeta koji ne može biti zadužen sukladno stavku 4. ovoga članka ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je redovitom nastavom zadužen s manje sati, i to:

– učitelj Hrvatskoga jezika, jezika nacionalnih manjina, Matematike i nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno16 sati
– učitelj stranoga jezika17 sati
– učitelj ostalih nastavnih predmeta18 sati.

(6) Učitelj koji je u više škola ukupno redovitom nastavom zadužen sukladno odredbama stavaka 4., 5. i 7. ovoga članka ostvaruje pravo na puno radno vrijeme.
(7) Poslovi u sklopu tjedne radne obveze utvrđene stavkom 4. i 5. ovoga članka vrednuju se do dva sata tjedno za:
– učitelja glazbene kulture – vođenje pjevačkoga zbora i/ili orkestra,
– učitelja likovne kulture – vođenje grupe koja brine o vizualnom identitetu škole,
– učitelja tjelesne i zdravstvene kulture – vođenje sportskoga kluba ili školskoga sportskog društva,
– učitelja tehničke kulture – izvođenje programa kluba mladih tehničara,
– vođenje učeničke zadruge.
(8) Ukupan zbroj sati kojima učitelj može biti zadužen nekim od poslova iz stavka 7. ovoga članka je dva sata tjedno. Učitelj koji radi na više škola može biti zadužen s ukupno dva sata tjedno u jednoj školi ili po jedan sat tjedno u dvije škole.
(9) Ravnatelji škola su dužni zajednički uskladiti rješenja o tjednim zaduženjima učitelja koji rade u više škola.
(10) Tjedna norma stručno-metodičke pripreme iznosi 20 minuta po satu redovite nastave, osim dva sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika koja se priznaju kao redovita nastava.

Članak 14.

Učitelj predmetne nastave do ukupne količine tjednih radnih obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima, propisane člankom 13. stavkom 3. ovoga Pravilnika, može:
– izvoditi dodatni rad i dopunsku nastavu,
– izvoditi izvannastavne aktivnosti.
Učitelj predmetne nastave može:
– koordinirati provođenje nacionalnih ili međunarodnih projekata 1 sat tjedno,
– obavljati poslove voditelja županijskoga stručnog vijeća 1 sat tjedno,
– obavljati poslove člana stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta pri Uredu ili Ministarstvu 1 sat tjedno.
Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture može obavljati i poslove poduke plivanja te kinezioterapeutski rad s učenicima s teškoćama.
Učitelj koji radi prema programu produženoga stručnog postupka može obavljati i posebnu odgojno-obrazovnu potporu.
Učitelj koji ima valjano obrazovanje ili je prošao propisanu obuku može obavljati i poslove administratora eMatice i/ili administratora e-Dnevnika u školi koja ima do 20 razrednih odjela 1 sat tjedno, a u školi s više od 20 razrednih odjela 2 sata tjedno.
Članak 15.

Ako učitelj predmetne nastave izvodi redovitu nastavu iz dvaju ili više nastavnih predmeta, tjedne radne obveze iz članka 13. ovoga Pravilnika utvrđuju se prema nastavnom predmetu povoljnijem za učitelja.

Članak 16.

(1) Tjedne radne obveze učitelja koji izvode nastavu u zdravstvenoj ustanovi utvrđuju se sukladno odredbamačlanaka 10. i 13. ovoga Pravilnika.
(2) Učitelj predmetne ili razredne nastave ili učitelj edukator-rehabilitator zadužuje se nastavom u kući u količini od 50% nastavnih sati od ukupnog broja nastavnih sati redovitih i/ili izbornih predmeta propisanih nastavnim planom i programom.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka učitelju predmetne nastave iz članka 13. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika može se tijekom nastavne godine izmijeniti rješenje o tjednom zaduženju.
Članak 17.

(1) Za učitelja jezika nacionalne manjine radne se obveze utvrđuju prema obvezama učitelja hrvatskoga jezika.
(2) Učitelju-stručnjaku edukacijsko-rehabilitacijskoga profila koji radi prema posebnom programu s učenicima s lakšim teškoćama u razvoju koji su djelomično integrirani u redovitim osnovnim školama i učitelju-stručnjaku edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji radi s učenicima s većim teškoćama u razvoju prema posebnom programu u redovitim osnovnim školama ili školama s posebnim programima za djecu s teškoćama tjedna radna obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu, uključujući i pružanje posebne odgojno-obrazovne potpore, iznosi 24 sata tjedno uključujući i dva sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika za učitelja koji je zadužen poslovima razrednika.
(3) Učitelj-stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskoga profila koji radi prema posebnom programu s učenicima s lakšim teškoćama u razvoju koji su djelomično integrirani u redovitim osnovnim školama ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je zadužen redovitom nastavom najmanje 12 sati tjedno, a do pune tjedne radne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu zadužuje se poslovima produženoga stručnog postupka odnosno posebne odgojno – obrazovne potpore.
(4) Učitelji stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji imaju ugovor o radu za rad u produženom stručnom postupku i/ili posebnu odgojno-obrazovnu potporu, odnosno rehabilitacijski postupak, ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 nastavnih sati tjedno.
(5) Učitelj edukator-rehabilitator iz stavka 2. i 3. ovoga članka do ukupne količine tjednih radnih obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima može biti zadužen i za poslove:
– voditelja županijskoga stručnog vijeća 1 sat tjedno,
– člana stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, pri Uredu ili pri Ministarstvu 1 sat tjedno.
Članak 18.

(1) Nepuno radno vrijeme utvrđuje se na osnovi broja sati redovite nastave i/ili izborne nastave te dva sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada razrednika propisanih za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.
(2) Izračun broja sati rada u nepunom tjednom radnom vremenu izračunava se na temelju postavljenog razmjera A : B = C : x, u kojem:
– A predstavlja potreban broj sati redovite nastave za puno tjedno radno vrijeme prema članku 13. stavku 4.2. ovoga Pravilnika (18/19/20),
– B predstavlja broj 40, odnosno potreban broj sati rada za puno tjedno radno vrijeme prema članku 9. stavku 2. ovog Pravilnika,
– u C predstavlja broj sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada iz stavka 1. ovoga članka na temelju kojeg se sklapa ugovor o radu u nepunom tjednom radnom vremenu i
– x predstavlja ukupno nepuno tjedno radno vrijeme.
(3) Broj sati ukupnog neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelja u nepunom tjednom radnom vremenu do tjedne obveze iz članak 13. stavka 3. ovoga Pravilnika određuje se na temelju postavljenog razmjera: A1 : B = x : C, u kojem:
– A1 predstavlja ukupan broj sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada prema članku 13. stavku 1. ovoga Pravilnika (22/23/24)
– B predstavlja broj 40, odnosno potreban broj sati rada za puno tjedno radno vrijeme prema članku 9. stavku 2. ovog Pravilnika,
– C predstavlja ukupan broj sati u nepunom tjednom radnom vremenu za koje je sklopljen ugovor o radu,
– x predstavlja broj sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelja koje će obavljati u nepunom tjednom radnom vremenu.

 1. POSLOVI STRUČNIH SURADNIKA

  Članak 19.

(1) Stručni suradnici u osnovnoj školi su: pedagog, psiholog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila i knjižničar, a obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima te stručno-razvojne i koordinacijske poslove.
(2) Stručni suradnici obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima, stručno-razvojne i druge stručne poslove u skladu sa zahtjevima struke te ostale poslove koji proizlaze iz neposrednoga odgojno-obrazovnog rada ili drugih zakona.
(3) Stručni suradnici iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika i stavaka 1. ovoga članka mogu se zaposliti i na nepuno radno vrijeme, proporcionalno broju učenika.
(4) Stručni suradnici mogu obavljati posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada škole samo u iznimnim slučajevima.
(5) Ostali poslovi koji proizlaze iz naravi i količine rada stručnih suradnika su:
5.1) Ostali poslovi u tjednima nastave
a) Redoviti tjedni poslovi
– vođenje dokumentacije i učeničkih dosjea
– suradnja s roditeljima
– suradnja s učiteljima
– dežurstva
– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa i školskog kurikuluma.
b) Godišnji poslovi
– sudjelovanje u izradi programa i provedba školskih izleta, ekskurzija i drugih aktivnosti izvan škole,
– poslovi vezani uz početak i završetak školske godine,
– stručno osposobljavanje i usavršavanje,
– sudjelovanje na sjednicama te u radu stručnih tijela, povjerenstava i stručnih aktiva u i izvan škole,
– briga o radnim prostorima kao poticajnom okruženju za učenje i poučavanje,
– sudjelovanje u provedbi programa profesionalnoga informiranja i usmjeravanja učenika,
– koordiniranje provedbe međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih sadržaja i/ili modula,
– sudjelovanje i/ili pomoć u provođenju školskih, međunarodnih i drugih projekata,
– sudjelovanje i/ili realizacija preventivnih programa sukladno poslovima,
– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa i školskog kurikuluma.
5.2) Ostali poslovi tijekom školske godine:
– sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa škole i školskog kurikuluma,
– izrada individualnog plana stručnog usavršavanja,
– sudjelovanje u provođenju popravnih, razlikovnih, predmetnih i razrednih ispita,
– sudjelovanje na sjednicama te u radu stručnih tijela, povjerenstava i stručnih aktiva,
– stručno osposobljavanje i/ili usavršavanje,
– izrada godišnjih analiza rada i samovrednovanje škole,
– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa te školskog kurikuluma.
(6) U sklopu ostalih poslova stručni suradnici mogu biti rasterećeni dijela poslova ako su imenovani članom Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika uredu državne uprave u županiji ili Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba s dva sata tjedno.
Članak 20.

(1) Stručni suradnik pedagog planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u pedagoškom radu, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada škole i sudjeluje u analizi rezultata odgojno-obrazovnog procesa, sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole i školskog kurikuluma, savjetuje i pomaže u radu učiteljima, drugim stručnim suradnicima i roditeljima, sudjeluje u izricanju pedagoških mjera, predlaže mjere za poboljšanje, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu i prvostupanjskog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, identificira i prati učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, izrađuje i provodi preventivne programe, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju, surađuje s ustanovama, stručno se usavršava te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.
(2) Stručni suradnik knjižničar planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u odgojno-obrazovnom radu, potiče razvoj čitalačke kulture i osposobljava korisnike za intelektualnu proradu izvora, sudjeluje u formiranju multimedijskoga središta škole kroz opremanje stručnom literaturom, drugim izvorima znanja i odgovarajućom odgojno-obrazovnom tehnikom, prati znanstveno-stručnu literaturu, izrađuje anotacije i tematske bibliografije te potiče učenike, učitelje i stručne suradnike na korištenje znanstvene i stručne literature, obavlja stručno-knjižnične poslove te poslove vezane uz kulturnu i javnu djelatnost škole, surađuje s matičnim službama, knjižnicama, knjižarima i nakladnicima, stručno se usavršava te obavlja druge poslove vezane uz rad školske knjižnice.
(3) Stručni suradnik psiholog planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u pedagoškom radu, identificira i dijagnosticira u skladu sa zahtjevima struke učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, radi na uklanjanju teškoća koje učenik ima te pruža stručnu potporu učeniku na očuvanju njegova psihičkog zdravlja i poticanja razvoja, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću dokumentaciju, sudjeluje u radu povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, izrađuje i provodi preventivne programe i programe za darovite učenike, stručno se usavršava te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.
(4) Stručni suradnik stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila u redovitoj školi planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima, savjetuje i pomaže u radu učiteljima i stručnim suradnicima te ostalim zaposlenicima škole u svezi s postupcima u radu s djecom s posebnim potrebama, pomaže učiteljima u izradi primjerenih programa, didaktičkih i nastavnih sredstva, surađuje, savjetuje i pomaže roditeljima učenika s teškoćama u razvoju, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada, stručno se usavršava, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju i učeničke dosjee, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, obavlja poslove na prevenciji poremećaja u ponašanju, izrađuje i provodi preventivne programe te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.
Članak 21.

(1) Zdravstveni radnik planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima, identificira učenike kojima je potrebna zdravstvena pomoć, izvodi vježbe s učenicima radi održavanja razine motoričkih sposobnosti, ponovnog aktiviranja organizma i poboljšanja oštećenih funkcija te poticanja psihomotoričkih vještina i navika, savjetuje i pomaže učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima u radu s učenicima s motoričkim oštećenjima, pomaže učenicima s motoričkim teškoćama u kretanju i obavljanju svakodnevnih školskih aktivnosti, vodi odgovarajuću dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.
(2) Socijalni radnik planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u radu s učenicima, roditeljima i zaposlenicima škole, prikuplja i analizira podatke o socijalnom statusu učenika i njegove obitelji, surađuje s ustanovama, prema potrebi sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, obavlja poslove vezane uz smještaj učenika u druge obitelji i ustanove socijalne skrbi, organizira nabavu školskoga pribora i udžbenika za socijalno ugrožene učenike, savjetuje i pomaže roditeljima u ostvarivanju prava s područja zdravstvene i socijalne skrbi, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.
Stručni suradnici u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi

Članak 22.

(1) Stručni suradnici u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi su: stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila u ulozi pedagoga, psiholog, edukator-rehabilitator, logoped, socijalni pedagog, socijalni radnik i knjižničar, a obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima te stručno-razvojne i koordinacijske poslove.
(2) Stručni suradnik stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila u ulozi pedagoga obavlja poslove iz članka 20. ovoga Pravilnika te provodi procjenu potreba za odgojno-obrazovnom potporom, procjenu u svrhu izrade individualiziranih programa poticanja, osobno usmjerenih i obiteljski usmjerenih planova potpore, procjenu profesionalnih interesa i sposobnosti, vodi učeničke dosijee i specifičnu pedagošku dokumentaciju, sudjeluje, identificira i prati potrebe promjene oblika školovanja poslove koji proizlaze iz uloge člana multidisciplinarnog tima podrške i timske dijagnostike.
(3) Stručni suradnik psiholog obavlja poslove iz članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika te poslove psihodijagnostičke obrade, odnosno utvrđuje kognitivno, psihosocijalno i emocionalno stanje učenika, pruža emocionalnu potporu i savjetovanje roditelja, obavlja poslove profesionalnog usmjeravanja i sudjeluje u radu rehabilitacijskih timova.
(4) Stručni suradnik edukator-rehabilitator obavlja poslove iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika te provodi programe opservacije, edukacijsko-rehabilitacijske programe i postupke, obavlja procjenu potreba za odgojno-obrazovnom potporom, procjenu u svrhu izrade individualiziranih programa poticanja osobno usmjerenih i obiteljski usmjerenih planova potpore, procjenu profesionalnih interesa sudjeluje, identificira i prati potrebe promjene oblika školovanja poslove koji proizlaze iz uloge člana multidisciplinarnog tima podrške i timske dijagnostike.
(5) Stručni suradnik logoped obavlja poslove iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika te provodi rehabilitaciju slušanja i govora za učenike s govorno-glasovno-jezičnim poremećajima.
(6) Stručni suradnik socijalni pedagog obavlja poslove iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika te provodi programe prevencije poremećaja u ponašanju, programe modifikacije ponašanja i ostale preventivne programe.
(7) Stručni suradnik knjižničar obavlja poslove iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika te obavlja poslove na razvijanju čitalačkih sposobnosti i poticanju verbalne i neverbalne komunikacije.
(8) Zdravstveni radnik obavlja poslove iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika te poslove hranjenja, toalet trening i pratitelja u prijevozu učenika.
(9) Socijalni radnik obavlja poslove iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika te provodi individualni i grupni rad s djecom i obiteljima i sudjeluje u provedbi preventivnih programa u školi.
(10) Stručni suradnici iz ovoga članka obavljaju i ostale poslove iz članka 19. stavka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika.
VII. RADNE OBVEZE STRUČNIH SURADNIKA

Članak 23.

(1) Stručni suradnici obvezni su obavljati poslove u neposrednom odgojno-obrazovnom radu, ostale poslove vezane uz planiranje, programiranje i pripremanje za rad, suradnju s drugim ustanovama i odgojno-obrazovnim čimbenicima, stručno usavršavanje te druge poslove.
(2) Stručnim suradnicima posao se raspoređuje na šestsatni dnevni rad u školi (sat po 60 minuta) od čega 25 sati obavljaju poslove neposrednoga pedagoškog rada, a ostale poslove obavljaju u sklopu satnice do 40–satnog tjednog radnog vremena.
(3) Zdravstveni radnik ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 20 učenika s većim teškoćama u razvoju. U osmosatnom dnevnom radu obavlja poslove u neposrednom radu s učenicima 30 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.
(4) Socijalni radnik ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 50 učenika uključenih u postupke centra za socijalnu skrb. U osmosatnom dnevnom radu obavlja poslove u radu s učenicima 30 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.
(5) Stručni suradnici iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika i stavaka 3. i 4. ovoga članka mogu se zaposliti i na nepuno radno vrijeme, proporcionalno broju učenika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.